ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย
*****************************

โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบคณะกรรมการบริหารกีฬาโรงเรียนกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย
อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๒ ข้อ ๑๑ แห่ง ธรรมนูญ สถาบันการพลศึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย”

ข้อ ๒ บรรดาระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๓ ระเบียบหรือกติกาการแข่งขัน
๓.๑ ให้ใช้ธรรมนูญสถาบันการพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒
๓.๒ ให้ใช้กติกาการแข่งขันของ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า ( FIFA ) ประกอบกับ
กฏการแข่งขันของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศเทศไทย ที่กำหนดใช้ในปัจจุบัน

ข้อ ๔ ประเภทการแข่งขัน
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
๔.๑ ทีมชาย รุ่นอายุ ๑๔ ปี ๑๖ ปี ๑๘ ปี
๔.๒ ทีมหญิง รุ่นอายุ ๑๔ ปี ๑๖ ปี ๑๘ ปี

ข้อ ๕ คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
๕.๑ ให้เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนกีฬานั้น โดยเป็นไปตาม หมวด.. และหมวด.. แห่งข้อบังคับคณะกรรมการกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
๕.๒ เป็นนักกีฬาสมัครเล่นตามคุณสมบัติที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำหนด